top of page

พัดลมระบายอากาศ

     

บริษัทเราจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มสุกร รวมถึงพัดลมอุตสาหกรรมที่ใช้ภายในฟาร์มระบบปิด และโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมมอเตอร์ Mitsubishi รุ่นต่างๆ เพื่อความเหมาะสมในการทำงานในพื้นที่และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

bottom of page