top of page
logo%20red_edited.png

เลขทะเบียนนิติบุคคล  : 0105540015061

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 11 ก.พ. 2540

ทุนจดทะเบียน         : 1,000,000.00 บาท

ประเภทธุรกิจ          : ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มสุกร อาทิ

คูลลิ่งแพด, นิปเปิล, ถ้วยอาหารสุกร, แสลทสามเหลี่ยมไตรบาร์,

แผงซองยืน และคอกสุกรหลากหลายประเภท 

วิสัยทัศน์              : เรามุ่งมั่นตั้งใจพัฒนากระบวนการผลิตด้วยระบบมาตรฐาน เพื่อผลิตอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ทั่วประเทศ ในราคาที่ย่อมเยาว์ 

Untitled-1.png
bottom of page