top of page

คอกสุกร

บริษัทเรารับผลิตอุปกรณ์ฟาร์มสุกร จำพวกคอกสุกร อาทิ คอกสุกรแม่พันธุ์, คอกคลอด, คอกอนุบาลลูกสุกร และกล่องกกลูกสุกร โดยผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน นำมาขึ้นรูปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ 

และนำไปชุบกัลวาไนซ์ (Hot-dip galvanization) ซึ่งทำให้คอกที่เราผลิตนั้มีความคงทน

จนเป็นที่ไว้างใจจากลูกค้าทั่วประเทศ 

bottom of page