top of page

มอเตอร์จีน รุ่น YE3-90S-4 กำลัง 1 แรงม้า (1.1 กิโลวัตต์) 3 เฟส 380 โวลต์ IP55 ความเร็วรอบ 1410 RPM (รอบต่อนาที)

มอเตอร์จีน รุน YE3-90S-4

    bottom of page